Bel voor een afspraak 052 46 64 68 Menu

Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het door ons verlenen van advies of het verstrekken van diensten in verband met enige opdracht waarvoor u ons mandateert. Iedere opdracht in verband met dewelke wij u onze diensten verstrekken is een opdracht in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

 2. Verwijzingen naar “wij”, “ons” of “onze” moeten worden begrepen als GCV Advocatenkantoor Conny MOONS.

 3. Ons advies is gesteund op ons begrip van de relevante wetgeving, rechtspraak en gebruiken en praktijken die van toepassing zijn op het moment dat het advies wordt gegeven. Latere wetswijzigingen of wijzigingen in de gebruiken kunnen dienvolgens een weerslag hebben op de conclusies vervat in dergelijk advies.

 4. Tijdens het verrichten van onze diensten kunnen wij u ter controle ontwerpdocumenten voorleggen. Dit met het oog op transparantie en eventueel nazicht. U kunt zich niet op een ontwerp steunen tot de inhoud ervan volledig is afgewerkt en dit schriftelijk werd bevestigd.

 5. Indien wij van oordeel zijn dat externe juridische adviseurs moeten worden gemandateerd, dan zullen wij de nodige zorg besteden aan de keuze en de aanstelling van deze adviseurs. Tenzij anders overeengekomen, zult u rechtstreeks aansprakelijk zijn voor hun staat van ereloon en onkosten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de handelingen, fouten of nalatigheid van dergelijke adviseurs.

 6. Tenzij anders overeengekomen, zal ons ereloon voor professionele diensten worden bepaald op basis van een uurtarief, dat van toepassing is op de tijd die aan de opdracht wordt besteed, met inbegrip van reistijd.

 7. U dient de onkosten die wij bij de uitvoering van de opdracht oplopen, te vergoeden, evenals de kosten van door ons aangestelde externe adviseurs die voor u diensten verstrekken.

 8. Behoudens anders overeengekomen, zijn onze facturen betaalbaar op 15 dagen na factuurdatum.
  Indien de vertraging in de betaling van een factuur meer dan 15 dagen bedraagt, wordt na het verstrijken van een ingebrekestelling van 15 dagen zonder resultaat, bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de partijen, de schuldvordering verhoogd met 15% en een minimum van 125,00 EUR ten titel van vaste en onherroepelijke schadevergoeding, dit onverminderd de eventuele toepassing van artikel 1244 van het Burgerlijk wetboek.
  Elke niet op de vervaldag betaalde factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd worden met een intrest van 1,5% per maand.
  In geval van niet-betaling van een factuur zijn alle betalingen van de volgende facturen onmiddellijk opeisbaar.
  Alle klachten moeten ons binnen de acht dagen na ontvangst factuur toekomen. Latere klachten kunnen niet in aanmerking genomen worden.
  Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd en wederzijds aanvaard.

 9. Tenzij u ons andere instructies geeft en in zoverre we daarover steeds duidelijk hebben gecommuniceerd, mogen wij op eender welke manier die wij gepast achten, en zonder voorafgaande terugkoppeling naar u, rechtstreeks met die personen communiceren (uw werknemers of uw andere adviseurs) die wij geschikt achten en waarvan wij redelijkerwijs aannemen dat zij bij de opdracht betrokken zijn.

 10. Tenzij u ons andere instructies geeft, zullen wij ervan uitgaan dat u er akkoord mee gaat dat wij met u en uw andere adviseurs per e-mail communiceren. Dit houdt ook communicatie over vertrouwelijke informatie in. Gelieve er nota van te nemen dat e-mail communicatie niet helemaal veilig of foutloos is.

 11. Wij gebruiken gespecialiseerde software om het risico te verminderen dat virussen ons systeem binnendringen. Aangezien er een risico bestaat dat rechtmatige correspondentie wordt gefilterd, mag u er niet van uitgaan dat elke e-mail ook automatisch door ons wordt ontvangen. Daarom moet u belangrijke mededelingen steeds telefonisch, per fax of op een andere manier opvolgen, om u ervan te verzekeren dat wij de mededeling ook daadwerkelijk ontvingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel falen van onze software noch voor eender welk ander feit waarover wij redelijkerwijze geen controle hebben.

 12. Indien wij jegens u aansprakelijk zijn voor verlies of schade (met inbegrip van intresten en kosten) die u hebt opgelopen in verband met onze opdracht en iemand anders (onverminderd artikel 13) jegens u eveneens aansprakelijk is voor hetzelfde verlies of dezelfde schade (of deze persoon aansprakelijk zou zijn indien hij jegens u een contractuele verbintenis zou zijn aangegaan om zijn verplichtingen uit te voeren met de gebruikelijke zorgvuldigheid die u in het licht van de omstandigheden zou kunnen verwachten), dan wordt de door ons aan u verschuldigde schadevergoeding met betrekking tot het verlies of de schade verminderd in het licht van de omvang van de aansprakelijkheid van de derde voor het verlies of de schade.

 13. Bij het bepalen van het bestaan en de omvang van de aansprakelijkheid van dergelijke derden voor het verlies of de schade in de zin van artikel 12 wordt er geen rekening gehouden met (i) overeenkomsten of voorschriften die het bedrag van de te betalen schadevergoeding beperken, noch met (ii) daadwerkelijke of mogelijke hindernissen bij de terugvordering van het verlies of de schade bij dergelijke personen, hetzij door een minnelijke schikking, een beperking van de vorderingen, moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging of enige andere reden.

 14. Onze aansprakelijkheid, met inbegrip van individuele aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hieruit voortvloeit, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de dekking onder de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering aangegaan door de betrokken balie (Dendermonde), dewelke momenteel 1.250.000 € bedraagt.

 15. De uitvoering van de ons toevertrouwde opdracht brengt rechten en verplichtingen met zich mee, die evenwel enkel tussen u en ons ontstaan, en niemand anders mag zich op het advies dat wij u geven, steunen, noch is het de bedoeling dat iemand anders door onze verplichtingen jegens u en onze diensten aan u beschermd wordt, noch mag iemand anders enig aspect van onze opdracht krachtens toepasselijk recht afdwingen.

 16. Op onze overeenkomst met u is Belgisch recht van toepassing en voor de beslechting van geschillen betreffende deze overeenkomst zullen de rechtbanken gelegen in het vroegere gerechtelijke arrondissement Dendermonde, met name de Rechtbank van Koophandel Gent, Afdeling Dendermonde, de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, en het Vredegerecht van Dendermonde uitsluitend bevoegd zijn, onverminderd het recht van GCV Advocatenkantoor Conny MOONS om het geschil aanhangig te maken voor de Rechter van de woonplaats van de verweerder.

© 2021 Advocatenkantoor Conny Moons - Dokter Emiel Van Winckellaan 14, 9200 Dendermonde - BTW BE 0669.601.490
Tel 052 46 64 68 - info@advocatenkantoor-connymoons.be - algemene voorwaarden - disclaimer - privacy policy - sitemap Quoted: Websites met méér