Bel voor een afspraak 052 46 64 68 Menu

Disclaimer

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Door het bezoeken van de website http://www.advocatenkantoor-connymoons.be verklaart de gebruiker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 2: INFORMATIE

Onder de term "informatie" wordt hiernavolgend verstaan: Alle mogelijke gegevens, kennis en informatie, verstrekt op elke wijze en onder elke vorm, met inbegrip van afbeeldingen, grafische elementen, producten, diensten, lay-out, software, muziek, geluid, foto's .... Deze omschrijving is niet limitatief en omvat eveneens alle mogelijke andere items.

ARTIKEL 3: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

ARTIKEL 4: GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Het gebruik van http://www.advocatenkantoor-connymoons.be blijft beperkt tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Elke commercialisatie van de verstrekte informatie, in welke vorm ook, is strikt verboden.

ARTIKEL 5: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

http://www.advocatenkantoor-connymoons.be tracht alle informatie zo betrouwbaar mogelijk te maken, en probeert zijn bronnen zo goed mogelijk na te kijken, evenals de gegevens zo veel als mogelijk up-to-date te houden. Ondanks al onze zorg kan Advocatenkantoor Conny Moons niet aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:

Voornoemde opsomming is niet limitatief en strekt zich uit tot alle mogelijke aansprakelijkheden waartoe http://www.advocatenkantoor-connymoons.be kan gehouden worden.

ARTIKEL 6: ONGEOORLOOFD OF VERBODEN GEBRUIK

ARTIKEL 7: BEPERKING VAN DE TOEGANG

http://www.advocatenkantoor-connymoons.be behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, om gelijk welke reden.

ARTIKEL 8: WIJZIGING VAN DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

http://www.advocatenkantoor-connymoons.be behoudt het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de algemene gebruiksvoorwaarden na te lezen.

ARTIKEL 9: CONTACT

U kan ons contacteren op info@advocatenkantoor-connymoons.be.

ARTIKEL 10: PRIVACY

http://www.advocatenkantoor-connymoons.be hecht veel belang aan het onderhouden van een vertrouwelijke band tussen de gebruikers en de website zelf. Daarom is http://www.advocatenkantoor-connymoons.be conform aan de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer met betrekking tot de automatische registratie van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Eveneens respecteert Advocatenkantoor Conny MOONS de principes van het Europees Dataverdrag van 28 januari 1981. http://www.advocatenkantoor-connymoons.be verzamelt gegevens van haar gebruikers voor de volgende doeleinden:

Elke gebruiker waarvan Advocatenkantoor Conny MOONS over de persoonlijke gegevens beschikt kan zich, mits bewijs van zijn identiteit (d.m.v. een kopie van de identiteitskaart) en een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, zich richten tot info@advocatenkantoor-connymoons.be voor een schriftelijke mededeling van zijn/haar persoonsgegevens, alsmede de wijziging van onvolledige of incorrecte gegevens bekomen. Conform de wet geschiedt de mededeling van de opgevraagde persoonsgegevens binnen de 45 dagen.

Voor meer algemene informatie kan u ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel. (02-542.72.30) (www.privacy.fgov.be) http://www.advocatenkantoor-connymoons.be behoudt zich het recht deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen.

ARTIKEL 11: SLOTBEPALING

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de wetten van België. U erkent hierbij dat elk geschil dat voortvloeit of verband houdt met het gebruik van deze site of één van de gelinkte sites, wordt voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België).

© 2021 Advocatenkantoor Conny Moons - Dokter Emiel Van Winckellaan 14, 9200 Dendermonde - BTW BE 0669.601.490
Tel 052 46 64 68 - info@advocatenkantoor-connymoons.be - algemene voorwaarden - disclaimer - privacy policy - sitemap Quoted: Websites met méér